Alimenty

Jesteś tutaj:

Alimenty

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zgodnie z art. 1441 KRO, zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (powyższe nie dotyczy obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka).

Alimenty na rzecz dziecka. Zgodnie z art. 133 § 1 KRO rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Warto zaznaczyć, iż osiągniecie przez dziecko pełnoletności nie powoduje automatycznego uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Jednakże wraz z osiągnięciem pełnoletności przez dziecko, rodzice nabywają uprawnienie do żądania uchylenia obciążającego ich obowiązku alimentacyjnego, w sytuacji, gdy łożenie na pełnoletnie dziecko jest powiązane z nadmiernym dla nich uszczerbkiem bądź jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Warto również zwrócić uwagę na sytuację, w której pomimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, nie ustaje obowiązek alimentacyjny rodziców. Powyższe może mieć miejsce w sytuacji choroby, niedorozwoju umysłowego, kalectwa, które spowoduje iż dziecko nie jest w stanie samodzielnie zdobywać środków finansowych, umożliwiających mu utrzymanie.  Obowiązek alimentacyjny może zostać uchylony przed osiągnięciem pełnoletności przez dziecko w sytuacji, gdy dziecko osiągnęło zawód pozwalający mu na podjęcie realnego zatrudnienia, bądź np. dziecko w trakcie nauki podejmie zatrudnienie, a osiągane przez niego zarobki pozwalają na samodzielne utrzymanie się.

Alimenty na rzecz znajdującego się w niedostatku. Poza powyższym przypadkiem obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest ten, kto znajduje się w niedostatku. Uprawnionym w takiej sytuacji jest osoba, która nie jest w stanie własnymi staraniami, z własnych środków pieniężnych zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Natomiast w przypadku, gdy dochody takiej osoby pozwalają na pokrycie chociażby części jej potrzeb, zakres obowiązku alimentacyjnego ulega stosownemu ograniczeniu.

Wysokość alimentów

Zakres świadczeń alimentacyjnych jest uzależniony od dwóch aspektów:

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego

Są to takie potrzeby, których zaspokojenie zapewni dziecku prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Oczywiście potrzeby te będą inaczej kształtować się w zależności od wieku dziecka. Zazwyczaj w przypadku młodszych dzieci potrzeby te są znacznie mniejsze od potrzeb dzieci starszych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wysokość świadczeń alimentacyjnych. Zgodnie z przyjętą regułą, dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej. Bez znaczenia przy tym jest to czy dzieci mieszkają osobno czy też wspólnie z rodzicami.  

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego

Jak sama nazwa wskazuje, nie chodzi tu o zarobki i dochody, które zobowiązany faktycznie uzyskuje, ale również o te zarobki i dochody, które mógłby i powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swoich umiejętności, wykształcenia, doświadczenia, sił umysłowych oraz fizycznych. Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Postać alimentów

Najbardziej powszechną postacią świadczeń alimentacyjnych jest świadczenie pieniężne płatne periodycznie w wysokości oznaczonej kwotowo.

Postępowanie w przedmiocie świadczeń alimentacyjnych jest niekiedy związane z silnymi emocjami występującymi po obu stronach procesu. Nasza kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w sporządzeniu pozwu o alimenty, odpowiedzi na pozew, sporządzaniu dalszych pism procesowych, zastępstwach procesowych, udziela porad prawnych oraz służy wsparciem emocjonalnym.