Czy rozwód oznacza ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców?

Coraz częściej Klienci pytają się mnie: „Czy rozwód jest równoznaczny z ograniczeniem władzy rodzicielskiej jednego z rodziców?” Otóż nie!

Coraz częściej Klienci pytają się mnie: „Czy rozwód jest równoznaczny z ograniczeniem władzy rodzicielskiej jednego z rodziców?” Otóż nie! Wartym podkreślenia jest, że oboje z rodziców nawet, jeżeli żyją w rozłączeniu, mogą posiadać pełną władzę rodzicielską. Najważniejsze jest to, aby potrafili współdziałać na rzecz dobra dziecka.

Artykuł 107 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje nam, że są dwa sposoby uregulowania władzy rodzicielskiej, w sytuacji gdy rodzice nie zamieszkują wspólnie. Zgodnie z powyższym, sąd może:

Na marginesie wspomnę, iż przytoczone przeze mnie dwie sytuacje nie obejmują wszystkich możliwych rozwiązań co do władzy rodzicielskiej, jakie przewiduje kodeks rodzinny i opiekuńczy – ale o tym innym razem. 

Nie jest również tak, że ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ma pierwszeństwo przed pozostawieniem władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Najważniejsze jest to, co będzie zgodne z dobrem dziecka. O tym, które rozwiązanie znajdzie zastosowanie, decydować będzie sąd w oparciu o konkretne okoliczności sprawy.

Jakie należy spełnić wymogi, aby sąd przyznał władzę rodzicielską obojgu rodzicom?

Rodzice muszą przedstawić zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, czyli tzw. plan wychowawczy. Na podstawie takiego planu sąd ocenia, czy są szanse, aby rodzice zgodnie współdziałali w sprawach dziecka. Plan ten winien zostać przemyślany, sporządzony w sposób szczegółowy oraz profesjonalny. Nie jest koniecznym, aby plan był sporządzony pisemne (może być również podyktowany do protokołu podczas rozprawy), jednakże z doświadczenia mogę powiedzieć, iż sporządzenie planu wychowawczego pisemne z pomocą profesjonalnego pełnomocnika potrafi znacznie ułatwić postępowanie oraz pracę sądu. Co powinien zawierać plan wychowawczy? Przede wszystkim ustalenia stron co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenia co do miejsca pobytu dziecka oraz kontaktów z rodzicami.

W oparciu o przedłożony przez strony plan wychowawczy oraz okoliczności sprawy, sąd podejmuje decyzję w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

Facebook
Komentarze