Kontakty z dzieckiem

Jesteś tutaj:

Kontakty z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Zasady kontaktów z dzieckiem. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

Zakaz kontaktów z dzieckiem. Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Zobowiązanie rodziców do określonego postępowania. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Nasza kancelaria w ramach postępowań w przedmiocie kontaktów z dzieckiem przygotowuje wnioski procesowe, wśród których możemy wyróżnić m.in. wnioski o ustalenie kontaktów z dzieckiem, wnioski o ograniczenie kontaktów z dzieckiem, wnioski o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem czy też wnioski o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem. W celu uregulowania kontaktów z dzieckiem, niezbędnym jest sporządzenie propozycji obrazującej w jakich dniach oraz godzinach winny się odbywać owe kontakty. W przypadku wniosku o zakazanie kontaktów z dzieckiem wymagane jest przedstawienie okoliczności świadczących o tym, że kontakt rodzica z dzieckiem wiąże się dla tego drugiego z zagrożeniem lub naruszeniem jego dobra.