Prawo karne

Jesteś tutaj:

Prawo karne Bielsko-Biała

Prawo karne jest zbiorem przepisów, który definiuje czyny zabronione stanowiące przestępstwa, które dzielą się na zbrodnie bądź występki. Co istotne z punktu widzenia obywatela gałąź ta precyzuje konsekwencje prawne ich popełnienia przez sprawcę.

Prawo karne składa się z:

Jest to najistotniejsza część tej regulacji, bowiem określa czyny zabronione, zasady postępowania, jak i kary jakie za dany czyn mogą zostać wymierzone sprawcy. Normy te mogą mieć charakter powszechny tj. każdy może być potencjalnym sprawcą określonego czynu (prawo karne, prawo wykroczeń) lub indywidualny tj. sprawcą może być tylko określona osoba, grupa osób (prawo karne skarbowe, prawo karne wojskowe).

Dotyczącego procedury postępowania karnego. Procedura ta dzieli się na postępowanie przygotowawcze (prowadzone przez Prokuraturę i Policję) oraz postępowanie sądowe (prowadzone przed Sądem Rejonowym lub Sądem Okręgowym).

Obejmuje kwestie dotyczące wykonywania kar jak i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków zabezpieczających, środków przymusu), które przewidziane są w przepisach zawartych w kodeksie karnym, w kodeksie karnym skarbowym oraz w kodeksie wykroczeń.

W postępowaniu przygotowawczym stronami są podejrzany oraz pokrzywdzony, natomiast na etapie postępowania sądowego oskarżony oraz oskarżyciel (posiłkowy, publiczny).

Przestępstwa ścigane są z: urzędu, na wniosek pokrzywdzonego lub też sam pokrzywdzony przestępstwem, może wnieść akt oskarżenia do Sądu w określonej kategorii przestępstw (oskarżenia prywatne).

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują:

    1. Porady prawne dotyczące każdego etapu sprawy karnej, wykroczeniowej,
    2. Reprezentację w postępowaniu karnym jako obrońca podejrzanego (oskarżonego), pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego), pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, reprezentację na etapie postępowania wykonawczego (m.in. wniosek o odroczenie kary, sprawy o zarządzenie wykonania kary, SDE).